Nieuws‎ > ‎

Verkiezingen voor de nieuwe schoolraad

Geplaatst 7 okt. 2016 02:55 door Freinetschool Triangel

Oproep kandidatuurstelling


Om de vier jaar worden er in scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap verkiezingen van de schoolraad georganiseerd. De verkiezing van de schoolraad is een belangrijke gebeurtenis omdat participatie op alle niveaus een belangrijke pijler is. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders, meerderjarige cursisten, personeelsleden, directies en andere partners samen school maken.

Begin oktober 2016 start de verkiezingsprocedure voor de verkiezing van een nieuwe schoolraad met mandaat vanaf 1 april 2017.

Tegen uiterlijk 31 oktober 2016 moeten we de kandidaturen voor de rechtstreekse verkiezingen ontvangen hebben.

Wij zijn dus naarstig op zoek naar kandidaten om zich verkiesbaar te stellen voor deze verkiezingen. Kandidaten kunnen hiervoor op het secretariaat een formulier ‘KR1 kandidaatstelling’ ophalen en het kiesreglement bekomen.

Voor 1 december 2016 moeten de verkiezingen zijn doorgegaan.

Meer informatie over deze verkiezingen kunnen eveneens op het secretariaat worden bekomen of op de website van het GO!:  http://pro.g-o.be/  zoeken naar ‘verkiezingen schoolraad’

Wat is de schoolraad?

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit 3 personeelsleden, 3 ouders en 2 vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus - kunnen ook ouders zijn). 

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

Uit het Pedagogisch Project van Triangel:

4.3. De Schoolraad

De Schoolraad waakt over, en draagt eindverantwoordelijkheid voor de wil van de Algemene Vergadering, met name voor de realisatie van het PPT. Concreet betekent dit het volgende:

 1. algemeen en extern beheer: (a) eventueel vastgelopen conflicten ter hoogte van het team of klacht van eenieder op basis van het PPT grondig en aandachtig, op voor iedereen gelijke wijze, behandelen en vervolgens definitief beslissen (de Schoolraad als laatste (interne) beroepsinstantie); (b) ondersteunen van het team, tijdelijk bijspringen indien nodig; (c) samenwerking met de centrale raad van het gemeenschapsonderwijs, met andere inrichtende machten en organisaties of instituten; (d) verdedigen van de belangen van het PPT waar en indien nodig; (e) overeenkomsten sluiten namens de school; (f) uitstraling van de school;

2. pedagogisch beleid: toetsing van de pedagogische aspecten van het organisatieplan aan het PPT en goedkeuring ervan;

3. materieel en financieel beheer: toetsing van de materiële en financiële aspecten van het organisatieplan aan het PPT en goedkeuring ervan;

4. personeelsbeleid: de Schoolraad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het team aan wie de Algemene Vergadering  het in praktijk brengen van haar PPT toevertrouwt. Dit houdt onder andere in: tijdelijke aanstellingen, wervingsambten, contractuelen en vrijwilligers, waarnemende aanstellingen, voordracht voor vaste benoeming;

5. alle belangrijke vraagstukken voorleggen aan de Openschoolraad.

Ook de Schoolraad organiseert zichzelf (vergaderritme, procedures, e.d.) in onderling coöperatief overleg met het oog op het zo goed mogelijk vervullen van haar opdracht. Zij legt dit jaarlijks vast in een intern reglement.

De Schoolraad wordt verkozen volgens de richtlijnen van de centrale raad van het GO! en  rekening houdend met de specifieke verwachtingen die dit PPT aan de Schoolraad stelt. Schoolraad-leden aanvaarden de morele verbintenis dit PPT als belangrijkste leidraad voor al hun beslissingen te hanteren.

Vanzelfsprekend zullen zij daartoe het PPT grondig kennen. Bovendien moeten zij in staat zijn zich een beeld te vormen van de verschillende aspecten die aan de realisatie van dit PPT verbonden zijn en deze optimaal tegen elkaar kunnen afwegen. Zij moeten voeling houden met enerzijds de dagdagelijkse schoolpraktijk en de verschillende meningen van de betrokkenen, maar anderzijds ook met externe, soms tegenstrijdige of zelfs vijandige factoren, zoals: onderwijs-, milieu-, arbeids- en andere wetgeving, algemene en specifieke sociale, politieke, culturele en pedagogische ontwikkelingen, enz. 

 

 Met vriendelijke groeten van het kiesbureau

 Ann Peeters                 Tine Stikkers               Patrick Leunens

Triangelouder               Leerkracht                   Coördinator

Comments