Triangel‎ > ‎

Freinet in Triangel

Graadklassen 

Triangel is een school van het gemeenschapsonderwijs, maar we zijn en blijven natuurlijk een Freinetschool. En we verschillen bijgevolg ook niet zoveel van de andere Freinetscholen in Vlaanderen - al legt elke school z'n accenten natuurlijk wel wat anders. Wat we zo bijvoorbeeld met z'n allen gemeen hebben, is het systeem van graadklassen. De graadklassen in het Freinetonderwijs zijn niet het gevolg van te weinig kinderen, wel van de enorme voordelen die we daar in zien. Kinderen leren op die manier immers omgaan met niveauverschillen en bovendien kunnen jongere en oudere kinderen van elkaar leren.

Communicatie

Ouders en leerkrachten moeten zich samen verantwoordelijk voelen voor de opvoeding van de kinderen. Freinet zag een manke relatie tussen leerkrachten en ouders, een gebrek aan wederzijds vertrouwen. Het kind kan de dupe worden van die spanning. Daarom wordt er in elke Freinetschool, ook in Triangel, extra aandacht aan besteed. Communicatie is daarbij van essentieel belang. Niet alleen tussen de kinderen onderling, maar ook in de relatie ouder-leerkracht en kind-leerkracht. In Triangel hebben we een aantal kleine hulpmiddelen ontwikkeld, lijnen waarlangs de Triangelcommunicatie loopt.

Postvakjes

Zo is er per gezin een postvakje voorzien. Daarin vind je verslagen van vergaderingen, persoonlijke berichtjes, uitnodigingen... 
Wie wil kan er ook voor kiezen om zoveel mogelijk van de informatie die in de postvakjes komt, te krijgen via email! Dat gaat sneller en bespaart papier!

Nieuwsbrief

Voor elke vakantieperiode verschijnt er een Triangel-nieuwsbrief. Daaraan wordt vanzelfsprekend ook door de ouders meegewerkt. Deze nieuwsbrief moet de informatiedoorstroming tussen ouders en school vlot houden: allerlei nieuwtjes worden overgebracht, beslissingen worden meegedeeld, je kan er je mening over één of ander in kwijt ... Ook een agenda, achtergrondinformatie over het Freinetonderwijs, nieuws en werk uit de klassen, achtergrondinformatie rond op til zijnde beslissingen en evenementen, nieuws van de werkgroepen, inzendingen en allerlei faits divers krijgen in deze nieuwsbrief een plaatsje.

Internet

In het begin van de van de eenentwintigste eeuw kunnen we nauwelijks over communicatie spreken zonder aan Internet te denken, het wereldwijde net dat Booischot in een oogwenk met Tokio of Montreal verbindt. Natuurlijk biedt Internet ook een enorme rijkdom aan informatie. Verbaast het dan nog dat Triangel er als de kippen bij was om over een email-adres en een Triangel-website te beschikken?

Deelgroepen

Ouders en de leerkracht in wiens klas hun kind zit vormen samen een deelgroep. Om de twee tot drie maanden komen deze mensen samen om het klasgebeuren, bepaalde thema's, uitstappen en schoolkampen te bespreken. Aan ouders wordt gevraagd om suggesties te doen. In een deelgroep is het niet de bedoeling dat elke leerling individueel wordt besproken. Zo'n bespreking gebeurt via een persoonlijk contact tussen de leerkracht en de ouders. Jaarlijks is er per kind overigens een evaluatiegesprek.

Structuur

Het Freinetonderwijs wil democratisch werken. Maar democratie moet je ook organiseren. Daarom willen we met een duidelijke structuur en duidelijke afspraken werken.

De leerkrachtenvergadering

De leerkrachtenvergadering, samengesteld uit alle leerkrachten plus de coördinator, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het pedagogisch aspect van het P.P.T. = Pedagogisch Project Triangel. (Zie elders op deze site)

Het organisatieplan

Dit wordt elk schooljaar opgemaakt en loopt van september tot eind juni. In Triangel werken er veel mensen samen om ons P.P.T. te realiseren. Om dit goed te laten verlopen, wordt het organisatieplan gemaakt zodat voor iedereen duidelijk is wie er meewerkt en wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo weet je als ouder waar je naar toe kan als je een voorstel hebt of wil meewerken. Het wordt telkens voorgesteld op de Open-Schoolraad.

De Schoolraad

De schoolraad bestaat uit:  Els Storms, Stephanie Rockelé, Myriam Van Ingelghem, Nele Salaets, Elke Vandeverre en Jacques Thijs. De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid en informatierecht over de beslissingen die de school aanbelangen. De leden van de schoolraad verkiezen ook de Raad van Bestuur van de Scholengroep 5 waartoe Triangel behoort. De Raad van Bestuur van de Scholengroep 5 is de Inrichtende Macht van de school

De Open-Schoolraad

De Open-Schoolraad is het overlegorgaan binnen de school dat alle leerkrachten, personeelsleden en ouders samenbrengt. Deze vergadering is de plaats waar iedereen mee kan praten over belangrijke onderwerpen binnen de school. Ook vanuit de verschillende deelgroepen kunnen punten op de agenda van de Open-schoolraad worden gebracht.