Triangel‎ > ‎

Huiswerkbeleid in Triangel

Huiswerkbeleid in GO! Freinetschool Triangel: wa is da?

Waarom?

Uit een ouderbevraging van een aantal jaren geleden bleek dat 77% van de Triangelouders akkoord of meestal akkoord gaan met het huiswerkbeleid van de school. Drie op vier ouders steunen dus de manier waarop in Triangel de Freinetpedagogie wordt toepast op de huistaken. Een mooi resultaat.

Daarnaast vulden een 15-tal ouders in dat deze vraag niet van toepassing was. De grote meerderheid van deze ouders gaf aan dat het hun eerste jaar in Triangel was.  Een goede reden om hieraan in deze Triangelnieuwsbrief opnieuw aandacht te schenken.

Van waar?

In het verleden werden de koppen over het huiswerkbeleid bij elkaar gestoken. Vanuit de ouders bereikten ons signalen dat daarover wel wat ongenoegen leefde. Het team, de verantwoordelijken van het pedagogisch beleid in Triangel, nam deze signalen ter harte en besloot het huiswerkbeleid in de school af te toetsen met enerzijds de principes van de Freinetpedagogie en anderzijds de dagelijkse praktijk in Triangel.

Het leerkrachtenteam aan de slag!

Wat willen we de kinderen leren via werken ?

·        opvoeden door en voor het werk

·        zinvol werken

·        kinderen leren dat ze auteur en acteur zijn van hun eigen werk

·        kinderen leren dat ze hun leerproces zelf in handen hebben

·        kinderen leren leren

Door deze werk- en leerprocessen zullen kinderen concreet leren:

-  verantwoordelijkheid opnemen om een taak op te nemen en af te maken

-  plannen van het werk

-  intellectuele bagage vergroten

-  zin voor regelmaat aankweken

-  taakspanning opbouwen

-  vermogen tot concentratie ontwikkelen

-  automatiseren

-  snelheid in denken en werken bevorderen

-  memoriseren

-  vaardigheid van analyseren en synthetiseren bevorderen

-  leergierigheid stimuleren

-  prestatievermogen vergroten

-  ….

 

Inventaris:

- Welk werk komt er in de klas aan bod?

-  Zit daar ook werk voor thuis bij?

-  Zo nee, waarom niet ?

-  Zo ja, waarom ?

-  Welke vorm heeft dat huiswerk dan?

-  Wat loopt vlot ?

-  Wat loopt minder vlot?

-  Wat zijn de nadelen?

-  Wat zijn de voordelen?

-  Past dit binnen onze Freinetvisie?

-  Hoe en waarom past dit binnen onze Freinetvisie?

-  Hebben de kinderen er iets aan?

-  Wat hebben de kinderen er aan?

-  Heeft de klasgroep er iets aan?

-  Wat heeft de klasgroep er aan?

 

Welke opinie leeft er over huiswerk in de hedendaagse pedagogische wereld?

Daar vonden we dat de visie van Roland Vandenberghe van het Centrum voor onderwijs en vernieuwing van de Universiteit Leuven, relevant en actueel was.


De discussie over wel of geen huiswerk is weinig zinvol. Het gaat vooral over de kwaliteit van de thuisopdrachten. Huiswerk geven moet op een zinvolle manier gebeuren. Opdrachten maken om daar een week later cijfers voor te krijgen zonder dat de leerkracht verder op de stof ingaat, is weinig motiverend. Thuisopdrachten moeten aansluiten bij wat er in de klas is besproken, zodat er sprake is van een geïntegreerde manier van werken!

 

 

Wat zegt Célestin Freinet over huistaken?

 

Célestin Freinet - 'Appel aux Parents' (1950-1951)

Geen huistaken meer!

Geef hen maar veel huiswerk! ...

Eronder te verstaan: intussen laten ze ons gerust!
U meet soms de kwaliteit van de onderwijzer af aan de hoeveelheid huiswerk die hij oplegt. Wij zijn echter tegen elke vorm van huiswerk, althans het soort huiswerk dat de kinderen maken met tegenzin of zonder enthousiasme, omdat zij wel moeten.

Wij zijn tegen huistaken om een dubbele reden:
Vooreerst hebben onze kinderen ernstig gewerkt gedurende zes uren, een intellectuele arbeid die meer inspanning vergt dan handenarbeid, en dus hebben zij behoefte aan ontspanning en rust. Anders overbelasten we hen met alle gevolgen vandien.
Daarnaast is het zo dat onze methode bij de kinderen interesse opwekt voor een ander soort werk dat u wel zal leren appreciëren.
U zal zien dat uw kinderen, die geen taak of les naar huis meekregen, zich gaan interesseren voor diverse aspecten van het leven rondom hen, waarbij zij hun bedenkingen noteren. Dat zij u vragen stellen, dat zij geboeid naar hun grootouders luisteren, dat zij teksten opschrijven die later in onze schoolkrant zullen komen. Dat zij tekenen of knutselen aan een werkstuk dat zij op school begonnen zijn, en dat zij absoluut willen afwerken.
U zegt dikwijls over uw kinderen: "van zodra het hen interesseert..."

Daar gaat het om: als het hen niet interesseert, dan zijn de huistaken noch min noch meer een straf. Maar als de school hen op de goede weg gezet heeft en gemotiveerd heeft voor levende activiteiten, dan doen ze 's avonds gewoon voort. Ontmoedig hen niet, omdat dit soort werk niet gelijkt op het soort huiswerk dat u zelf vroeger maakte. Help hen integendeel; help de school uw kinderen de smaak van kennis en werk te pakken te krijgen. En met dergelijke verworvenheden, die het verdere leven bepalen, kunnen ze het erg ver brengen!

 

Wat vinden de kinderen van en over 'huiswerk'?

Tijdens kringgesprekken en in de 3de graad aan de hand van een schriftelijke bevraging, werd er bij de kinderen afgetoetst wat zij als huiswerk beschouwen en hoe zij dit ervaren.

Het vervolg

De resultaten van het teamwerk werden voorgesteld op een openschoolraad.

De grote meerderheid van de ouders kon zich vinden in het huiswerkbeleid van Triangel. Een paar ouders gingen niet akkoord met de aanpak van de huistaken in Triangel.

Deze ouders zagen huiswerk vooral als:

o   inoefenmoment

o   controle-instrument: waar staat mijn kind op het vlak van rekenen en taal

o   vergelijkingsinstrument: heeft mijn kind een achterstand t.o.v. van de vriendjes, neefjes/nichtjes, ...

o   een hulp of middel om hun kind te helpen bij wat het nog niet goed kan

 

 

De conclusies

Tot slot werden de op- en aanmerkingen vanuit de openschoolraad en de reacties van de kinderen  besproken op de teamvergadering en werden de uitgangspunten van het huiswerkbeleid opgesteld.

 

Uitgangspunten huiswerkbeleid  in GO! Freinetschool Triangel!

·     Kinderen leren overal

De school is maar een van de vele plaatsen waar kinderen leren.

De doelstellingen die we in onze school willen bereiken zijn beschreven in het pedagogisch project van Triangel. Wij streven deze doelstellingen na via de Freinetpedagogie.

We sluiten ons niet op binnen de schoolmuren, integendeel de Freinetwerking impliceert het werken vanuit de leefwereld van het kind. Wat binnen én buiten de school gebeurt is van essentiële betekenis voor de ontwikkeling van het kind. Er is wezenlijk een interactie tussen wat binnen de schoolmuren gebeurt en daarbuiten.

Kinderen brengen zaken van buitenaf mee in de klas, de omgekeerde weg is even evident als noodzakelijk. Het kan dan gaan over alles en nog wat, en dit op de meest uiteenlopende domeinen.

 

·     'Thuiswerk’ en ‘schoolwerk’, beiden maken deel uit van het ‘natuurlijk leren’.

Thuis ‘leven en werken’ zal uiteraard bijdragen tot de ontplooiing van het kind. Ook thuis ontwikkelen kinderen vaardigheden als ze er de kans toe krijgen, als de gelegenheid zich voordoet.

Alles wat op school gebeurt, kadert binnen de Freinetpedagogie. ‘Thuis’ is een ander domein, een andere omgeving. Daar kunnen andere normen, andere waarden, andere doelstellingen gehanteerd worden. Het is aan de leerkracht te bepalen in hoeverre thuiswerk, gelinkt aan de school,  zinvol is.

 

·     Schoolwerk dat thuis uitgevoerd wordt is slechts zinvol als het geïntegreerd is.

Enkele voorbeelden :

-      het heen- en weerschrift of thuis vertellen

-        het kind vraagt zelf om thuis te werken

-        bijwerken na ziekte

-        spontaan thuis rekenen, lezen, schrijven, …

-        spontaan opzoekwerk

-        extra inoefening

-        tekenen

-        thuis afwerken wanneer de werktijd niet efficiënt gebruikt werd (slechts tijdelijke oplossing, de werkhouding moet worden aangepakt)

-        knutselen

-        stimuleringsmogelijkheden door ouders : voorlezen, samen lezen, samen zingen, samen gezelschapsspelletjes spelen, …

-        'iets' maken voor de klas of de correspondenten

-        afwerken van werk dat niet op tijd afgewerkt is, en dit in overleg tussen leerkracht, kind en ouders

-        een schoolatelier, klasatelier of atelier voor een klein groepje voorbereiden

-        een opdracht uitvoeren ifv onderzoek, projectwerk, ...

-        een meesterwerk voorbereiden,

-        oefenen voor een brevet,

-       

 

 

·        Ook ‘ander’ thuiswerk moet kunnen

Naast alle thuisactiviteiten die aan de school gelinkt zijn moet er voor de kinderen ook tijd zijn voor een heleboel andere mogelijkheden tot ontplooiing.

 

Enkele voorbeelden :

-        buiten spelen

-        logopedie

-        sportclub

-        lekker luieren

-        ballet

-        muziekacademie

-        kine

-        buitenschoolse activiteiten

-        zich vervelen

-        jeugdvereniging

-       

 

 

·       ('t) Huiswerk is niet alleen iets van de lagere school!

De voorbeelden die hierboven worden gegeven zijn duidelijk: ('t)huiswerk is er in Triangel altijd en overal! Bij de kleuters, in de eerste graad, in de tweede graad en in de derde graad! En bovenal worden ook ouders, grootouders en het hele thuismilieu hierbij betrokken.

Een school voor het leven: door het leven en zinvol werk!

C. Freinet

 
Comments