Triangel‎ > ‎

Freinet Technieken

Praatronde & afsluitronde

Elke schooldag begint met een praatronde - de overgang tussen thuis en school. Nieuwtjes worden uitgewisseld en kunnen leiden tot allerlei projecten of andere activiteiten. De praatronde is tevens een 'uitlaatklep' voor de kinderen. De praatronde verloopt volgens afspraken die vanaf het begin van het schooljaar groeien. Stilaan groeit de mogelijkheid dat één van de kinderen - de 'dagverantwoordelijke' - zo'n praatronde leidt. De schooldag eindigt met een afsluitronde. De dag wordt nog eens overlopen: werk wordt aan elkaar voorgesteld, wat ging er wel of niet goed vandaag, er wordt nog een liedje gezongen, verteld of voorgelezen ... De groep evalueert het gedane werk en verschuift eventueel activiteiten naar de volgende dag. Onderwerpen uit de praatronde kunnen leiden tot een project.

Onderzoek & werkstukken

Tijdens onderzoek of via werkstukken worden sommige thema's verder uitgediept. Een kind doet dat individueel of in groep en spreidt de werkzaamheden over verscheidene dagen, soms zelfs enkele weken. Eerst wordt een werkplan gemaakt: wat wil men over het onderwerp weten en wat wil men ermee doen. Elk kind of groepje werkt op één of andere wijze aan een neerslag van zijn bevindingen: er wordt een boek gemaakt, een tentoonstelling, een diamontage, een toneelstuk... Afgewerkte projecten worden soms voorgesteld aan de andere klassen of aan de ouders. Projectwerking vind je in alle klassen van de school. (bv. Project Vulkanen)

Atelier

Op regelmatige tijd wordt een halve dag aan creatieve activiteiten besteed. Atelier gebeurt in kleinere groepjes, met kinderen uit alle klassen. Dat 'leeftijddoorbrekend' werken is ook typisch voor een Freinetschool. Jonge kinderen leren van oudere - en omgekeerd! De kinderen kiezen zelf aan welke activiteit ze willen deelnemen. Leerkrachten, ouders (of andere volwassenen) en soms ook kinderen van de derde graad begeleiden deze activiteiten.

Schoolkrant

Tijdens 'atelier' wordt ook de schoolkrant gemaakt. De Triangelnieuwsbrief wordt door kinderen en ouders gemaakt: zij kiezen de onderwerpen, maken de teksten, trekken op onderzoek en reportage, beoordelen ingekomen bijdragen van andere kinderen, maken er tekeningen bij ... Echte redacteurs! Een aantal rubrieken komen steeds terug: datum, weerbericht, recept uit het kookatelier, interview, strip, kleurprent ... De kinderen tikken de teksten ook zelf op de computer in, of schrijven ze met de hand. De begeleidende leerkracht zorgt - samen met de kinderen - voor het wegwerken van de taalfoutjes.

Vrij werk

Tijdens vrije werk zijn kinderen bezig met zelfgekozen arbeid. Ze werken samen rond bepaalde, tijdens de praatronde ontstane, onderwerpen en voltooien werkstukken. Ze krijgen de kans om creatief bezig te zijn met een techniek naar keuze. De zin van het werken moet voor het kind duidelijk zijn. Zo vindt het de nodige motivatie om een zelfgekozen taak af te werken.

Planning

Vanaf de kleuterschool wordt er reeds met dag- en weekplannen gewerkt. Zo leren kinderen vat te krijgen op de tijd, leren ze plannen. Die dag- en weekplannen worden bij de aanvang van resp. elke dag en elke week samen opgesteld. De kinderen stellen zelf voor wanneer er welke activiteiten worden gedaan, rekening houdend met vaste momenten zoals zwemmen, atelier, ...

Drukperstechniek

Voor de kinderen is het erg belangrijk dat met de tekeningen en teksten die ze zelf maken ook iets gebeurt. Daarom introduceerde Freinet al gauw een drukpers in z'n schooltje. Drukken zorgt niet alleen voor het vastleggen, vermenigvuldigen en bundelen van ervaringen. Bij het drukken is ook het plezier van het samenwerken belangrijk, het bezig zijn met de verschillende werkzaamheden die bij het drukken aan bod komen. Ook vandaag besteden Freinetscholen nog erg veel aandacht aan de drukperstechniek, naast stempelen, de computer, de typemachine, ..